Związek Organizacji Polskich «Jedność» ogłasza konkurs «Moja Niepodległa»!

Z wielką przyjemnością informujemy, że konkurs „Moja Niepodległa” przeznaczony jest dla przedstawicieli Polonii oraz miłośników kultury polskiej zamieszkałych w Federacji Rosyjskiej. Powiązany jest z rocznicą Odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 r. W charakterze celów Konkursu występują: – pielęgnowanie w pamięci dziejów Polski oraz uświadomienie własnych polskich korzeni; – rozwój oraz umocnienie relacji między etnicznych drogą popularyzacji polskich tradycji i zwyczajów; – rozwój zdolności twórczych Polonii rosyjskiej; – integracja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wśród Polonii rosyjskiej.  

REGULAMIN KONKURSU „MOJA NIEPODLEGŁA”

 
 1. Cele i zadania
Konkurs „Moja Niepodległa” przeznaczony jest dla przedstawicieli Polonii oraz miłośników kultury polskiej zamieszkałych w Federacji Rosyjskiej. Powiązany jest z rocznicą Odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 r. W charakterze celów Konkursu występują: – pielęgnowanie w pamięci dziejów Polski oraz uświdomienie własnych polskich korzeni; – rozwój oraz umocnienie relacji międzyetnicznych drogą popularyzacji polskich tradycji i zwyczajów; – rozwój zdolności twórczych Polonii rosyjskiej; – integracja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wśród Polonii rosyjskiej.  
 1. Organizator Konkursu:
 • Związek Organizacji Polskich „Jedność” (Rosja)
 
 1. Język Konkursu.
Konkurs odbywa się w języku polskim i rosyjskim.  
 1. Format Konkursu.
W związku z niesprzyjającą sytuacją epidemiczną Konkurs odbędzie się w trybie zaocznym.  
 1. Uczestnicy Konkursu.
Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych: – „dzieci” – do lat 13; – „młodzież” – 14-18 lat; – „dorośli” – powyżej lat 18.  
 1. Nominacje Konkursu.
Konkurs odbywa się w 3 nominacjach: – literatura: epika, poezja, publicystyka; – fotografia; – malarstwo; – muzyka. Każdy uczestnik samodzielnie przygotowuje swoją pracę według wybranych nominacji Konkursu. Każdy uczestnik może złożyć w wybranej nominacji wyłącznie 1 pracę. Do udziału w Konkursie dopuszczane będą jedynie prace, które nie brały udziału w innych konkursach.   6.1. Nominacja „Literatura: epika, poezja, publicystyka” Do udziału w Konkursie może być złożone dzieło literackie w języku polskim lub rosyjskim w gatunkach piśmienniczych, zgodne z tematem nominacji „Dzień Niezależności Polski”. Objętość dzieła nie może przekraczać 2 stron formatu А4 (czcionka 12 Times New Roman, odstęp – 1,5). Pliki, zawierające dzieła literackie, należy przedstawić w formacie *.doc.   6.2. Nominacja „Fotografia” Do udziału w Konkursie mogą być złożone fotografie w dowolnym gatunku, utrwalające wszelkie zdarzenia, związane z Dniem Niezależności Polski (świętowanie w Polsce, wśród Polonii rosyjskiej, w kręgu rodzinnym itp.). Pliki, zawierające fotografie, należy przedstawić w formacie *.jpg.   6.3. Nominacja „Malarstwo” Do udziału w Konkursie mogą być złożone kopie elektroniczne dzieł malarskich, wykonanych w dowolnym stylu, gatunku, w każdej postaci i technice, które w sposób artystyczny odzwierciedlają ziszczenie idei „Dzień Niepodległości Polski”. Pliki, zawierające dzieła malarskie, należy przedstawiać w formacie *.jpg.   6.4. Nominacja „Muzyka” Do udziału w Konkursie mogą być przedstawione nagrania wideo, stanowiące muzyczne uosobienie idei „Dzień Niepodległości Polski” (wykonanie patriotycznych utworów instrumentalnych, pieśni patriotycznych itp.).  Pliki, zawierające nagrania wideo, należy przedstawiać w formacie *.mp4.  
 1. Kryteria oceny prac konkursowych.
Przedstawione prace zostaną ocenione pod względem zgodności z tematem, oryginalności i kreatywności uczestników.  
 1. Termin przeprowadzenia Konkursu.
Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 10 listopada 2020 r. pod adresem poczty elektronicznej: poloniakubania@mail.ru W rubryce „Temat” należy zaznaczyć: „Moja Niepodległa_nazwisko uczestnika”.  
 1. Wniosek uczestnika Konkursu.
Jednocześnie z pracą konkursową (pracami konkursowymi) należy nadesłać wniosek uczestnika, zawierający następujące wiadomości: – nazwisko, imię, imię odojcowskie; – wiek; – nominacja; – nazwa pracy konkursowej; – nazwa plika z pracą konkursową; – poczta elektroniczna; – telefon; – adres zamieszkania; – przynależność do organizacji polonijnej (nazwa organizacji, telefon, poczta elektroniczna, nazwisko i imiona kierownika) – według uznania; – zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na opublikowanie materiałów Konkursu. Prace (fotografie prac) nadesłane bez Wniosku uczestnika nie będą rozpatrywane.  
 1. Nagrody.
Zwycięzcy, którym przyznano miejsca 1–3 w każdej nominacji, dostaną nagrody ufundowane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej.  
 1. Podsumowanie Konkursu.
Podsumowanie Konkursu odbędzie się 11 listopada 2020 r.  
 1. Uwagi końcowe.
Informacje o Konkursie są zamieszczone na stronie: http://polonia-rosja.ru, полониякубани.рф Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych organizatorów. Kwestie, nieuwzględnione przez Regulamin, są w gestii Organizatorów.           ***********************************************************  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «MOJA NIEPODLEGŁA»

 
 1. Цели и задачи
Конкурс «Moja Niepodległa» предназначен для представителей полонии и любителей польской культуры, проживающих в Российской Федерации. Конкурс приурочен к годовщине обретения Республикой Польша независимости в 1918 г. Целями конкурса являются: - сохранение памяти об истории Польши и о собственных польских корнях; - развитие и укрепление межнациональных связей путём популяризации польских традиций и обычаев; - развитие творческого потенциала российской Полонии; - интеграция детей, подростков и взрослых в российской Полонии.  
 1. Организатор конкурса.
 • Союз польских организаций «Единство».
 
 1. Язык конкурса.
Конкурс проводится на русском и польском языках.  
 1. Форма проведения конкурса.
В связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой конкурс проводится заочно.  
 1. Участники конкурса.
Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: - «дети» – до 13 лет; - «молодёжь» – 14 -18 лет; - «взрослые» – старше 18 лет.  
 1. Номинации конкурса.
Конкурс проводится в 3 номинациях: - литература: проза, поэзия, публицистика; - фотография; - живопись; - музыка. Каждый участник конкурса самостоятельно готовит работу в соответствии с выбранными номинациями конкурса. Каждый участник может подать только 1 работу в выбранной номинации. К конкурсу допускаются только те работы, которые ранее не участвовали в других конкурсах.   6.1. Номинация «Литература: проза, поэзия, публицистика» На конкурс представляются литературные произведения на русском или польском языках в литературных жанрах, соответствующих номинации, на тему «День Независимости Польши». Объём произведения не должен превышать 2 страниц формата А4 (шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5). Файлы с литературными произведениями представляются в формате *.doc.   6.2. Номинация «Фотография» На конкурс представляются фотографии в любом жанре, запечатлевшие любые события, связанные с Днём Независимости Польши (праздник в Польше, в российской Полонии, в семейном кругу и т.д.). Файлы с фотографиями представляются в формате *.jpg.   6.3. Номинация «Живопись» На конкурс представляются электронные копии живописных работ в любом стиле, жанре, в любой форме и технике, отражающие художественное воплощение идеи «День Независимости Польши». Файлы с фотографиями художественных работ представляются в формате *.jpg.   6.4. Номинация «Музыка» На конкурс представляются видеозаписи музыкального воплощения идеи «День Независимости Польши» (исполнение патриотических инструментальных произведений, исполнение патриотических песен и т.д.). Файлы видеозаписей представляются в формате *.mp4.  
 1. Критерии оценки конкурсных работ.
Представленные работы будут оцениваться с точки зрения соответствия теме конкурса, оригинальности и креативности участников.  
 1. Срок проведения конкурса.
Конкурсные работы следует направлять до 10 ноября 2020 г. на адрес электронной почты: poloniakubania@mail.ru В рубрике «Тема» следует указать: «Moja Niepodległa.фамилия участника».  
 1. Заявка на участие в конкурсе.
Одновременно с конкурсной работой (конкурсными работами) должна быть выслана Заявка участника, в которой указываются следующие сведения: - фамилия, имя, отчество; - возраст; - номинация; - название конкурсной работы; - название файла с конкурсной работой; - адрес электронной почты; - телефон; - адрес места жительства; - принадлежность к полонийной организации (название организации, телефон, электронный адрес, фамилия, имя и отчество руководителя) – по желанию; - согласие на обработку персональных данных и публикацию материалов конкурса. Работы (фотографии работ), присланные без Заявки участника, рассматриваться не будут.  
 1. Награды.
Победители, занявшие 1–3 места в каждой номинации, получат награды от Посольства Республики Польша в Российской Федерации.  
 1. Оглашение результатов.
Подведение итогов состоится 11 ноября 2020 г.  
 1. Заключительные положения.
Информация о конкурсе размещается на сайтах: http://polonia-rosja.ru/, полониякубани.рф Организатор оставляет за собой право публикации работ в местной прессе и на сайтах организаторов. Вопросы, не рассмотренные в Положении, решает Организатор.